உள்ளுர் சுற்றுலா

1.    சுற்றுலா உதவி படங்கள் ஃ தகவல்கள்;
2.    வரலாற்றுத் தலங்கள்
3.    வீரதீர சாகங்கள் :
4.    தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்
5.    ஆரவல்லி பயணங்கள்
6.    எங்களை எப்படி தொடர்பு கொள்வது.

உள்ளுர் முகவர் தகவல்:
உள்ளுரில் தயாரான பொருட்களை உங்கள் பகுதியில் விற்பதற்கு தயவுசெய்து பொருட்களுக்கான முகவரை தொடர்பு கொள்ளவும்
தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய முகவரி:

உள்ளுர் பொருட்களை வாங்குவதற்கான உள்ளுர் கொள்முதல் விபரங்கள்
1.    பணம்செலுத்தும் சேவைகள்
2.    பட்டுவாடா
3.    தேவைகள்

பஞ்சாயத்து மனித வளங்கள் (தகுதியின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது)
•    தொழில் நிபுணன் – தச்சு வேலை : 10  கொத்தனார் : 15
•    தொழிலாளிகள்     :  45
•    கைவினைஞர்கள் ஃ இயந்திர கைவினைஞர்கள் : 15
•    தண்ணீர் குழாய் சரிசெய்பவர்  : 4
•    திறனுடைய தொழிலாளிகள்
சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு
1.    குடிமகனின் உரிமைகள் – தெரியும் ஃ தெரியாது
2.    குடிமகனின் கடமைகள் – தெரியும் ஃ தெரியாது
3.    தகவல் அறியும் சட்டத்தின் கீழ் உரிமைகளும் கடமைகளும – தெரியும் ஃ தெரியாது
4.    காவல் நிலையங்கள் – இருக்கு ஃ இல்லை – இருந்தால் எந்த ஊரில் : உத்தமபாளையம்

சட்டங்கள்
5.    பிறப்பு ஃஇறப்பு பதிவுச் சட்டம் 
6.    மிருகவதை சம்மந்தமான மத்திய மாகாணம் 

பொதுமக்கள் குறைதீர்ப்பு அமைப்பு
– எப்படி ரூ எங்கே குறைகளை சமர்ப்பிப்பது : மாவட்ட
ஆட்சிதலைவர்
– யாரை அணுகுவது : பஞ்சாயத்து அலுவலகம் :
ஊராட்சி மன்ற தலைவர்

புவியல் வரைபடம்
நாடுஃ மாநிலம் ஃமாவட்டம் ஃவட்டாரம் ஃகிராமம்; ஃ நிலம ஃ விவசாயம்

உள்ளுர் சுற்றுலா

1.    சுற்றுலா உதவி படங்கள் ஃ தகவல்கள்;
2.    வரலாற்றுத் தலங்கள்
3.    வீரதீர சாகங்கள் :
4.    தாவரங்கள் மற்றும் விலங்குகள்
5.    ஆரவல்லி பயணங்கள்
6.    எங்களை எப்படி தொடர்பு கொள்வது.

உள்ளுர் முகவர் தகவல்:
உள்ளுரில் தயாரான பொருட்களை உங்கள் பகுதியில் விற்பதற்கு தயவுசெய்து பொருட்களுக்கான முகவரை தொடர்பு கொள்ளவும்
தொடர்பு கொள்ளவேண்டிய முகவரி:

உள்ளுர் பொருட்களை வாங்குவதற்கான உள்ளுர் கொள்முதல் விபரங்கள்
1.    பணம்செலுத்தும் சேவைகள்
2.    பட்டுவாடா
3.    தேவைகள்

பஞ்சாயத்து மனித வளங்கள் (தகுதியின் அடிப்படையில் பிரிக்கப்பட்டுள்ளது)
•    தொழில் நிபுணன் – தச்சு வேலை : 10  கொத்தனார் : 15
•    தொழிலாளிகள்     :  45
•    கைவினைஞர்கள் ஃ இயந்திர கைவினைஞர்கள் : 15
•    தண்ணீர் குழாய் சரிசெய்பவர்  : 4
•    திறனுடைய தொழிலாளிகள்
சட்டம் மற்றும் ஒழுங்கு
1.    குடிமகனின் உரிமைகள் – தெரியும் ஃ தெரியாது
2.    குடிமகனின் கடமைகள் – தெரியும் ஃ தெரியாது
3.    தகவல் அறியும் சட்டத்தின் கீழ் உரிமைகளும் கடமைகளும – தெரியும் ஃ தெரியாது
4.    காவல் நிலையங்கள் – இருக்கு ஃ இல்லை – இருந்தால் எந்த ஊரில் : உத்தமபாளையம்

சட்டங்கள்
5.    பிறப்பு ஃஇறப்பு பதிவுச் சட்டம் 
6.    மிருகவதை சம்மந்தமான மத்திய மாகாணம் 

பொதுமக்கள் குறைதீர்ப்பு அமைப்பு
– எப்படி ரூ எங்கே குறைகளை சமர்ப்பிப்பது : மாவட்ட
ஆட்சிதலைவர்
– யாரை அணுகுவது : பஞ்சாயத்து அலுவலகம் :
ஊராட்சி மன்ற தலைவர்

புவியல் வரைபடம்
நாடுஃ மாநிலம் ஃமாவட்டம் ஃவட்டாரம் ஃகிராமம்; ஃ நிலம ஃ விவசாயம்