வாழ்வாதாரம்

வாழ்வாதாரம் (வேலை வாய்ப்பு)
•    உங்கள் ஊரில் ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு தற்போது இருக்கும் வாழ்வாதார வாய்ப்புகள் எண்ண?
–    இல்லை, விவசாயம் மட்டும்.-
•    இல்லையெனில் இடம் பெயர்தல் விவரம்:
–    திருப்ப+ர், சென்னை
•    இடம் பெயர்தலை தடுக்க ஊறாட்சியின் திட்டங்கள்;:-
•    உள்ளுர்வாசிகளுக்கு தற்போது இருக்கும் திறமைகள் மற்றும் அவர்களுக்குத் தேவைப்படும் புதிய பயிற்சிகள்;
–    கல்வித்தகுதிக்கேற்ப வேலைவாய்ப்பு.
வாழ்வாதாரம் வழங்கும் தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளதா? ஆம் என்றால் விவரம்:
–    இல்லை-
•    வாழ்வாதாரம் வழங்கும் அரசு தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளதா? ஆம் என்றால் விவரம்:
–    இல்லை-
•    Nபுழு வழங்கும் தொழில் வாய்ப்புகள்

வியாபாரம்
•    உள்ளுர் வளங்கள்
– நெல், வாழை, திராட்சை-
•    உள்ளுரில் செய்யப்படும் வியாபாரங்கள்
–    நெல், வாழை, திராட்சை, புளி
–    தற்போதிருக்கும் திட்டங்கள்-
•    கடனுதவி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் முதலியன
கலாச்சாரம் ஃ பொழுதுபோக்கு:
•    உள்ளுர் கலாச்சார அமைப்புகள் மற்றும் குழுக்கள்-
•    உள்ளுர் கலாச்சார செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் பெயர்கள்-
•    வருடத்தில் எந்த கால கட்டங்களில் கலாச்சாரங்கள் கொண்டாடப்படுகின்றனபங்குனி, சித்திரை

•    உள்ளுர்; கலாச்சார கதைகள் மற்றும் தெய்வங்கள் உள்ளுர் திருவிழா

-    காளியம்மன் கோவில்
–    பிள்ளையார் கோவில்
–    மந்தையம்மன் கோவில்
•    சினிமா ஃ கலை மற்றும் பண்பாடு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


4 − = three

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

வாழ்வாதாரம்

வாழ்வாதாரம் (வேலை வாய்ப்பு)
•    உங்கள் ஊரில் ஆண்கள், பெண்கள் மற்றும் இளைஞர்களுக்கு தற்போது இருக்கும் வாழ்வாதார வாய்ப்புகள் எண்ண?
–    இல்லை, விவசாயம் மட்டும்.-
•    இல்லையெனில் இடம் பெயர்தல் விவரம்:
–    திருப்ப+ர், சென்னை
•    இடம் பெயர்தலை தடுக்க ஊறாட்சியின் திட்டங்கள்;:-
•    உள்ளுர்வாசிகளுக்கு தற்போது இருக்கும் திறமைகள் மற்றும் அவர்களுக்குத் தேவைப்படும் புதிய பயிற்சிகள்;
–    கல்வித்தகுதிக்கேற்ப வேலைவாய்ப்பு.
வாழ்வாதாரம் வழங்கும் தனியார் தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளதா? ஆம் என்றால் விவரம்:
–    இல்லை-
•    வாழ்வாதாரம் வழங்கும் அரசு தொழில் நிறுவனங்கள் உள்ளதா? ஆம் என்றால் விவரம்:
–    இல்லை-
•    Nபுழு வழங்கும் தொழில் வாய்ப்புகள்

வியாபாரம்
•    உள்ளுர் வளங்கள்
– நெல், வாழை, திராட்சை-
•    உள்ளுரில் செய்யப்படும் வியாபாரங்கள்
–    நெல், வாழை, திராட்சை, புளி
–    தற்போதிருக்கும் திட்டங்கள்-
•    கடனுதவி பெறுவதற்கான வாய்ப்புகள் முதலியன
கலாச்சாரம் ஃ பொழுதுபோக்கு:
•    உள்ளுர் கலாச்சார அமைப்புகள் மற்றும் குழுக்கள்-
•    உள்ளுர் கலாச்சார செயல்பாடுகள் மற்றும் அதன் பெயர்கள்-
•    வருடத்தில் எந்த கால கட்டங்களில் கலாச்சாரங்கள் கொண்டாடப்படுகின்றனபங்குனி, சித்திரை

•    உள்ளுர்; கலாச்சார கதைகள் மற்றும் தெய்வங்கள் உள்ளுர் திருவிழா

-    காளியம்மன் கோவில்
–    பிள்ளையார் கோவில்
–    மந்தையம்மன் கோவில்
•    சினிமா ஃ கலை மற்றும் பண்பாடு

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


− 1 = six

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>