மின்சாரம்

•    மொத்த இருப்பு
•    மின்மயமாக்கப்பட்ட கிராமங்களின் எண்ணிக்கை
•    பயன்பாடு
•    மின் வெட்டு ஏற்படும் நேரம்
•    மின் வெட்டினால் ஏற்படும் முக்கிய அவதிகள்:
•    மாற்று மின் ஏற்பாடிர்க்கு எவ்வளவு செலவு செய்ய முன் வருவீர்கள்:
தொழிற்சாலைகள்
•    உள்ளுர் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விபரங்கள் இல்லை

•    வியாபாரம் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் விபரம்;
•    வியாபாரத்தை எப்படி தொடங்குவது
•    முன்மாதிரி கதைகள்

விவசாயம்
1.    முக்கிய பயிர்கள்
–    நெல்
2.    பாசனம் வசதிகள்
–    முல்லை பெரியாறு, இரண்டு போகம்
3.    நீர் நிலைகள்
–    முல்லை பெரியாறு
4.    கால்நடை பராமரிப்பு :
–    உத்தமபாளையம் – 3 கிமீ
5.    வானிலை
–    காலநிலைக்கு ஏற்றவாறு
6.    மண் அறிவியல்
–    களிமண், மணல்,
7.    தாவர கலப்பு – இயற்கை  ஃ செயற்கை
8.    மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு
–    களிமண், சுவையற்ற தன்மை
9.    உரங்கள்
10.    பூச்சிக்கொல்லிகள்
11.    காப்பீடு மற்றும் கடனுதவிகள்
வங்கி மூலம் கடனுதவி உண்டு
12.    இயற்கை வேளாண்மை
13.    கூட்டுறவு சங்கங்கள்
–    இல்லை
14.    கொள்முதல் நிலையங்கள் : இல்லை
15.    உணவு பதப்படுத்தல் : இல்லை

மின்சாரம்

•    மொத்த இருப்பு
•    மின்மயமாக்கப்பட்ட கிராமங்களின் எண்ணிக்கை
•    பயன்பாடு
•    மின் வெட்டு ஏற்படும் நேரம்
•    மின் வெட்டினால் ஏற்படும் முக்கிய அவதிகள்:
•    மாற்று மின் ஏற்பாடிர்க்கு எவ்வளவு செலவு செய்ய முன் வருவீர்கள்:
தொழிற்சாலைகள்
•    உள்ளுர் தொழிற்சாலைகள் மற்றும் விபரங்கள் இல்லை

•    வியாபாரம் மற்றும் சந்தைப்படுத்துதல் விபரம்;
•    வியாபாரத்தை எப்படி தொடங்குவது
•    முன்மாதிரி கதைகள்

விவசாயம்
1.    முக்கிய பயிர்கள்
–    நெல்
2.    பாசனம் வசதிகள்
–    முல்லை பெரியாறு, இரண்டு போகம்
3.    நீர் நிலைகள்
–    முல்லை பெரியாறு
4.    கால்நடை பராமரிப்பு :
–    உத்தமபாளையம் – 3 கிமீ
5.    வானிலை
–    காலநிலைக்கு ஏற்றவாறு
6.    மண் அறிவியல்
–    களிமண், மணல்,
7.    தாவர கலப்பு – இயற்கை  ஃ செயற்கை
8.    மண் மற்றும் நீர் பாதுகாப்பு
–    களிமண், சுவையற்ற தன்மை
9.    உரங்கள்
10.    பூச்சிக்கொல்லிகள்
11.    காப்பீடு மற்றும் கடனுதவிகள்
வங்கி மூலம் கடனுதவி உண்டு
12.    இயற்கை வேளாண்மை
13.    கூட்டுறவு சங்கங்கள்
–    இல்லை
14.    கொள்முதல் நிலையங்கள் : இல்லை
15.    உணவு பதப்படுத்தல் : இல்லை