உள்ளுர் செய்திகள்

(தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட வேண்டிய தகவல்கள்)
1.    மேம்பாட்டு செய்திகள்
2.    வேளாண்மை செய்திகள்
3.    வானிலை செய்திகள்
4.    வணிக செய்திகள்
5.    உள்ளுர் விவகாரம் ஃஅறிவு
ய.    நீர் சேகரிப்பு : குளம்
டி.    மூலிகை மருத்துவம் : இல்லை
உ.    உள்ளுர் தொழில்நுட்பம் : இல்லை
ன.    உள்ளுர் திறன்கள்
ந.    உள்ளுர் ஜோதிடம் : 3
6.    அறிவியல் மற்றும் புதுக் கண்டுபிடிப்புகள்
7.    உள்ளுர் வரலாறு
8.    சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் மதிப்பீடுகள்
9.    விளையாட்டு
10.    பொழுது போக்கு
11.    உள்ளுர் பிரபலங்கள்
12.    அரசு செய்திகள்
13.    வகைப்பாடுகள்
ய.    சொத்துக்கள்
டி.    திருமண பொருத்தம்
உ.    வேலை வாய்ப்புகள்
–     முகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம்
ன.    மோட்டார் வாகனங்கள் : 60

ந.    உணவு மற்றும் விவசாயம் : அரிசி, நெல்
க.    உள்ளுர் வேலையாட்கள் மற்றும் திறன்கள்
ப.    பசு மற்றும் கால்நடைகள்

–    பசுக்கள் : 85
–    ஆடுகள் : 300

h.    விவசாய பண்ணை பொருட்கள்
உள்ளுர் பொருட்கள் சிறப்பம்சங்கள்
•    விவசாயம்      :ஆம்
•    கைவினைப் பொருட்கள் : ஆம்
•    கிராமிய இசை
•    பயன்பாட்டு மருத்துவமூலிகைகள்
•    ஓவியங்கள்     :
•    மரவேலைகள்     :  ஆம்
•    நகை ஆபரணங்கள்
•    தையல் பூவேலைகள்     :
•    மதுபான வடிசாலைகள்
•    களிமண் பொருட்கள்
•    மூங்கில் பொருட்கள்
•    உணவு பொருட்கள்
•    பால் பொருட்கள்
•    மட்பாண்டங்கள்

உள்ளுர் செய்திகள்

(தொடர்ந்து புதுப்பிக்கப்பட வேண்டிய தகவல்கள்)
1.    மேம்பாட்டு செய்திகள்
2.    வேளாண்மை செய்திகள்
3.    வானிலை செய்திகள்
4.    வணிக செய்திகள்
5.    உள்ளுர் விவகாரம் ஃஅறிவு
ய.    நீர் சேகரிப்பு : குளம்
டி.    மூலிகை மருத்துவம் : இல்லை
உ.    உள்ளுர் தொழில்நுட்பம் : இல்லை
ன.    உள்ளுர் திறன்கள்
ந.    உள்ளுர் ஜோதிடம் : 3
6.    அறிவியல் மற்றும் புதுக் கண்டுபிடிப்புகள்
7.    உள்ளுர் வரலாறு
8.    சிறப்பம்சங்கள் மற்றும் மதிப்பீடுகள்
9.    விளையாட்டு
10.    பொழுது போக்கு
11.    உள்ளுர் பிரபலங்கள்
12.    அரசு செய்திகள்
13.    வகைப்பாடுகள்
ய.    சொத்துக்கள்
டி.    திருமண பொருத்தம்
உ.    வேலை வாய்ப்புகள்
–     முகாத்மா காந்தி தேசிய ஊரக வேலை உறுதித் திட்டம்
ன.    மோட்டார் வாகனங்கள் : 60

ந.    உணவு மற்றும் விவசாயம் : அரிசி, நெல்
க.    உள்ளுர் வேலையாட்கள் மற்றும் திறன்கள்
ப.    பசு மற்றும் கால்நடைகள்

–    பசுக்கள் : 85
–    ஆடுகள் : 300

h.    விவசாய பண்ணை பொருட்கள்
உள்ளுர் பொருட்கள் சிறப்பம்சங்கள்
•    விவசாயம்      :ஆம்
•    கைவினைப் பொருட்கள் : ஆம்
•    கிராமிய இசை
•    பயன்பாட்டு மருத்துவமூலிகைகள்
•    ஓவியங்கள்     :
•    மரவேலைகள்     :  ஆம்
•    நகை ஆபரணங்கள்
•    தையல் பூவேலைகள்     :
•    மதுபான வடிசாலைகள்
•    களிமண் பொருட்கள்
•    மூங்கில் பொருட்கள்
•    உணவு பொருட்கள்
•    பால் பொருட்கள்
•    மட்பாண்டங்கள்